FORRETNINGSBETINGELSER

For enhver rådgivning, som Advokatfirmaet Cortek Law yder, gælder følgende forretningsbetingelser, med mindre andet aftales skriftligt.

 

§ 1. Inden rådgivningen startes
Når Cortek Law modtager henvendelse med ønske om bistand til en sag gennemføres indledningsvist en proces, hvor der tages stilling til, om der er mulighed for at bistå med sagen. I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Denne undersøgelse indeholder blandt andet en kontrol af, om der er en nærliggende risiko for, at repræsentation i sagen vil kunne føre til, at en interessekonflikt opstår. I relation til sådanne interessekonflikter efterlever Cortek Law de retningslinjer, der er beskrevet i de advokatetiske regler.

§ 2. Identitetsoplysninger og hvidvaskregler

Det følger af lovgivningen, at advokater er underlagt særlige forpligtelser med henblik på forebyggelse af, at der sker hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Cortek Law er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient. Derfor vil klienter i en række sager blive bedt om at aflevere kopi sygesikringsbevis samt pas eller kørekort. I forbindelse med transaktioner er firmaets advokater og medarbejdere forpligtet til at reagere, hvis der opstår mistanke om, at transaktionen kan have tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, herunder til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet. Som følge af loven om forebyggende foranstaltning har vi udarbejdet og efterlever interne regler, der omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

§ 3. Salær

Efter anmodning afgiver vi gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Medmindre anden aftale er indgået fastsættes salær efter registreret tidsforbrug, arbejdets art og omfang, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning, sagens resultat og det med sagen forbundne ansvar. De følgende timesatser er gældende:

Advokat: 2.240 kr. eksl. moms / 2.800 kr. inkl. moms

Advokatfuldmægtig 1.400 kr. eksl. moms / 1.750 kr. inkl. moms

Sekretær/bogholder 600 kr. eksl. moms / 750 kr. inkl. moms

Studentermedhjælper 600 kr. eksl. moms / 750 kr. inkl. moms

Udover salæret betales for dokumenterede udgifter ved sagsbehandlingen – for eksempel kørsel, tinglysningsafgifter, registreringsafgifter, retsafgifter o.l. Der anmodes som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvis om forudbetaling af honorar. Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt. Afregning sker med passende intervaller og de i fleste tilfælde månedligt eller i forbindelse med opgavens afslutning, medmindre andet aftales. Advokatfirmaet Cortek Law er før arbejdets påbegyndelse eller under sagens behandling berettiget til at kræve en aconto indbetaling. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstem-melse med rentelovens bestemmelser.

Cortek Law behandler ikke sager, hvor der er retshjælpsdækning eller sager, hvor der er opnået fri process, men Cortek Law vejleder i overenstemmelse med de advokatetiske regler om disse muligheder for dækning.

Der udarbejdes i visse sager et opdragsbrev (en ordrebekræftelse), hvori opgaven er beskrevet, og hvor der fastsættes vilkår for bistanden. Sådanne vilkår fastsat i et eventuelt opdragsbrev gælder i tillæg til disse forretningsbetingeler, og har forrang i forhold til disse. Uanset indholdet af et eventuelt opdragsbrev kan omfanget af opgaven løbende justeres efter behov.

Cortek Law afgiver gerne en fast pris for et opdrag, herunder for førelsen af en retssag. Hvis der er afgivet en fast pris for en retssag og domstolene tilkender et beløb, som overstiger den faste pris i forbindelse med, at sagen vindes for klienten vil Cortek Law være berettiget til at tage et salær svarende til de omkostninger, som domstolene tilkender klienten til dækning af advokatomkostninger.

§ 4. Klientmidler

Cortek Law forvalter klientmidler efter gældende regler herom. Beløb som klienter indbetaler til klientkonti hos Cortek Law indsættes på klientbankkonti i Nordea for klientens regning og risiko. Advokatfirmaet Cortek Law påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti, såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut.

§ 5. Fortrolighed

Medarbejdere hos Cortek Law er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Cortek Law, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter. Cortek Law behandler således alle oplysninger i relation til opgaver og klienter fortroligt, men kan ikke sikre, at fortrolighed opretholdes ved ekstern kommunikation. Alle i Cortek Law er underlagt særlige regler vedrørende intern viden om børsnoterede selskaber og restrikti-oner for handel med værdipapirer.

§ 6. Arkivering og afslutning

Sagens materiale, herunder elektroniske data, opbevares af Cortek Law i mindst fem år efter at en opgave er afsluttet. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører. Cortek Law forbeholder sig retten til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten.

§ 7. Klager

Cortek Law er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Hvis klienten ikke er tilfreds, bedes klienten kontakte Cortek Law for at finde en mindelig løsning. Kan der ikke opnås enighed kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet. Kontaktoplysninger på Advokatnævnet: Advokatnævnet er beliggende på Kronprisessegade 28, 1306 København K, og der henvises herudover til Advokatnævnets hjemmeside (www.advokatnævnet.dk).

§ 8.  Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Cortek Law er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Forsikringen er tegnet hos CNA Insurance Co. Limited, Hammerensgade 6, 1267 København Danmark, Filial nummer CVR 24256375, police nr. 10165610. Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til maksimalt 2.500.000 kr. Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, drifts- og avancetab, tab af data og lignende. Cortek Law hæfter ikke for rådgivning ydet af underleverandører uanset om sådanne er engageret af eller er bragt i forslag af Cortek Law.

§ 9. Lovvalg og værneting

Enhver tvist er underlagt dansk ret ved den kompetente danske domstol.